Receita mira ‘planejamento abusivo’

A Re­cei­ta Fe­de­ral tra­ba­lha pa­ra di­mi­nuir ain­da mais as bre­chas pa­ra o cha­ma­do pla­ne­ja­men­to tri­bu­tá­rio abu­si­vo, ou co­mo di­zem os téc­ni­cos do fis­co, ini­bir os “mi­la­gres tri­bu­tá­ri­os” pro­me­ti­dos por con­sul­to­res…